Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.tlumaczka.pl/informacja/22/regulamin

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.tlumaczka.pl/upload/files/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej https://get.adobe.com/reader/

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TLUMACZKA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKU UTWORZENIA KONTA
 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, USŁUGA TŁUMACZENIA
 6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA VIP, USŁUGA TŁUMACZENIA
 7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 8. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY TŁUMACZENIA
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
 10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Postanowienia Ogólne

 

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://tlumaczka.pl prowadzony jest przez KATARZYNĘ REPETSKA prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7772211568, REGON 630153010, adres poczty elektronicznej: biuro@tlumaczka.pl.

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

1.3.Definicje:

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzona jest historia aktywności danego Usługobiorcy w ramach Serwisu Internetowego, jego dane, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. KONTO VIP – rodzaj Konta przeznaczony dla Usługobiorców Pro i umożliwiający: złożenie Zamówienia VIP; ustalenie indywidualnej wyceny Usługi Tłumaczenia oraz rozliczanie zbiorowe za wykonane Usługi Tłumaczeń.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 8. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://tlumaczka.pl.
 9. TŁUMACZ – tłumacz przysięgły w rozumieniu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz.U. nr 273, poz. 2702 ze zm.).
 10. TŁUMACZENIE – wykonanie przez Tłumacza tłumaczenia powierzonego przez Usługobiorcę tekstu niesygnowanego (wydruku skanu dokumentów samochodowych). Wykonane tłumaczenie jest łączone przez Tłumacza na stałe z wydrukiem tekstu niesygnowanego, który opatrywany jest następnie przez Tłumacza podpisem i pieczęcią okrągłą Tłumacza. Wykonane tłumaczenie opatrzone jest także formułą poświadczającą zgodność tłumaczenia z załączonym tekstem niesygnowanym - na sporządzonym tłumaczeniu Tłumacz stwierdza, że sporządzono je zgodnie z załączonym tekstem niesygnowanym w postaci wydruku skanu.
 11. USŁUGA TŁUMACZENIA; UMOWA TŁUMACZENIA – umowa zlecenia zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na podstawie której Usługodawca zleca Tłumaczowi wykonanie Tłumaczenia zgodnie z Zamówieniem albo Zamówieniem VIP Usługobiorcy.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 15. USŁUGODAWCA – KATARZYNA REPETSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7772211568, REGON 630153010, adres poczty elektronicznej: biuro@tlumaczka.pl.
 16. ZAMÓWIENIE – czynności Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do skorzystania z Usługi Tłumaczenia. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawiera co najmniej: pliki ze skanami dokumentów samochodowych do Tłumaczenia; określenie kraju pochodzenia dokumentów samochodowych zawartych w skanach; ilość dokumentów samochodowych zawartych w skanach; sposób i koszt dostawy wykonanego Tłumaczenia; sposób płatności za Usługę Tłumaczenia; dane Usługobiorcy korzystającego z Usługi Tłumaczenia; dane do dostawy wykonanego Tłumaczenia; wysokość wynagrodzenia z tytułu Usługi Tłumaczenia, w tym koszt dostawy wykonanego Tłumaczenia.
 17. ZAMÓWIENIE VIP – czynności Usługobiorcy Pro zmierzające bezpośrednio do skorzystania z Usługi Tłumaczenia. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawiera co najmniej: pliki ze skanami dokumentów samochodowych do Tłumaczenia; sposób i koszt dostawy wykonanego Tłumaczenia oraz sposób płatności za Usługę Tłumaczenia.

 

2.Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę

 

2.1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Konto.
 2. Platforma do składania Zamówień.

2.2.Zakres funkcjonalności Konta w Serwisie Internetowym jest określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu.

 

3.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 

3.1.Odpłatność:

 1. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z platformy do składania Zamówień jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem że sama Usługa Tłumaczenia wykonywana jest odpłatnie – zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik” (w wypadku Umów Tłumaczeń zawieranych na skutek złożenia Zamówienia) albo zgodnie z uzgodnionym indywidualnie wynagrodzeniem (w wypadku Umów Tłumaczeń zawieranych na skutek złożenia Zamówienia VIP). Wynagrodzenie z tytułu Umowy Tłumaczenia obejmuje również wynagrodzenie Tłumacza za wykonane Tłumaczenie.

3.2.Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta: Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym (Konto i platforma do składania Zamówień)  świadczone są przez czas nieoznaczony.

3.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
 4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
 5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies, Javascript oraz obecność aktualnej wersji Adobe Flash Player (do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/flashplayer/).

3.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochrony danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

3.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4.Warunku utworzenia Konta

 

4.1.Utworzenie Konta:

 1. Do utworzenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji dla zwykłego Konta (dostępny w zakładce „rejestracja”):
 2. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności (zawiera on także link do Regulaminu i polityki prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Następnie należy kliknąć pole „Rejestracja” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym.

4.2.Utworzenie Konta w wyniku złożenia Zamówienia – tryb utworzenia Konta w wyniku złożenia Zamówienia określony został w pkt. 5.1. Regulaminu.

4.3.Utworzenie Konta VIP:

 1. Do utworzenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji dla Konta Vip (dostępny w zakładce „Konto VIP”):
 2. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego; przewidywana miesięczna liczba dokumentów do Usługi Tłumaczenia oraz ewentualnie inne dodatkowe informacje.
 3. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności (zawiera on także link do Regulaminu i polityki prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Następnie należy kliknąć pole „Wyślij formularz” i w ciągu 1 Dnia Roboczego Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą Pro celem weryfikacji podanych danych. Po poprawnej weryfikacji Usługodawca niezwłocznie tworzy Konto VIP i udostępnia je Usługobiorcy Pro – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Vip w Serwisie Internetowym.

 

5.Złożenie Zamówienia, Usługa Tłumaczenia

 

5.1.Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę nieposiadającego Konta w Serwisie Internetowym

 1. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę nieposiadającego Konta w Serwisie Internetowym jest równoznaczne z utworzeniem Konta – z momentem złożenia Zamówienia zostaje także utworzone Konto.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie Internetowym w ten sposób, że:
 3. (1) Usługobiorca klika na głównej stronie Serwisu Internetowego pole „Kliknij tutaj, aby wgrać skany dokumentów”, a następnie w nowowyświetlonym oknie systemowym wybiera i wgrywa pliki ze skanami dokumentów samochodowych do Tłumaczenia. Usługobiorca ma możliwość wgrania wielu plików powtarzając powyższe czynności.
 4. (2) następnie Usługobiorca określa z pośród dostępnych opcji - klikając na daną nazwę - kategorię i kraj pochodzenia dokumentów samochodowych do Tłumaczenia;
 5. (3) następnie Usługobiorca określa ilość dokumentów samochodowych do Tłumaczenia zawartych w skanach – zgodnie z instrukcją zawartą przy nazwie wybranego kraju pochodzenia dokumentów (opcja „wzory dokumentów”) i jest automatycznie informowany o wysokości wynagrodzenia z tytułu Usługi Tłumaczenia bez kosztów dostawy wykonanego Tłumaczenia;  
 6. (4) następnie Usługobiorca: określa sposób dostawy wykonanego Tłumaczenia i jest automatycznie informowany o jego koszcie oraz określa sposób płatności za Usługę Tłumaczenia;
 7. (5) następnie Usługobiorca jest automatycznie informowany o wysokości wynagrodzenia z tytułu Usługi Tłumaczenia wraz z kosztami dostawy wykonanego Tłumaczenia (cena ta ma charakter wiążący, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT);
 8. (6) następnie Usługobiorca klika pole „idź do następnego kroku” i podaje dane Usługobiorcy korzystającego z Usługi Tłumaczenia (imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; ulica; numer budynku; numer lokalu; miejscowość; kod pocztowy; w wypadku Usługobiorców Pro niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy i NIP); ewentualnie dane do dostawy wykonanego Tłumaczenia jeżeli są inne niż dane Usługobiorcy; oraz ewentualny komentarz do Zamówienia;
 9. (7) Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności (zawiera on także link do Regulaminu i polityki prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. (8) Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i w tym momencie zostaje złożone Zamówienie.
 11. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca i Usługodawca niezwłocznie otrzymują potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez niezwłoczne zamieszczenie stosownej wiadomości wraz z podsumowaniem Zamówienia w ramach Konta Usługobiorcy i panelu Usługodawcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ramach Konta adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 12. Następnie Usługodawca w ciągu 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem) może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zawierającej oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 13. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości, o której mowa w pkt. 5.1.4. zostaje zawarta Umowa Tłumaczenia między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

5.2.Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i zalogowanego na Konto

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po zalogowaniu się na Konto w ten sposób, że Usługobiorca klika po przejściu do zakładki „Moje konto” pole „Złóż zamówienie”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą składania Zamówienia opisaną w pkt. 5.1.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem że w pkt. 5.1.2.6. Regulaminu dane Usługobiorcy (ewentualnie dane do dostawy wykonanego Tłumaczenia jeżeli są inne niż dane Usługobiorcy) są automatycznie wgrywane i nie ma potrzeby ich powtórnego podawania – Usługobiorca ma jednak możliwość ich zmiany.

5.3.Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i niezalogowanego na Konto

 1. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca postępuje zgodnie z procedurą składania Zamówienia opisaną w pkt. 5.1.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem że w pkt. 5.1.2.6. Regulaminu Usługobiorca ma możliwość automatycznego wgrania swoich danych poprzez kliknięcie pola „Posiadam konto i chcę się zalogować” i zalogowanie się na Konto.

 

6.Złożenie Zamówienia VIP, Usługa Tłumaczenia

 

6.1.Złożenie Zamówienia VIP dostępne jest jedynie dla posiadaczy Konta VIP. Do złożenia Zamówienia VIP niezbędne jest uprzednie zalogowanie się do Konta VIP.

6.2.W celu złożenia Zamówienia VIP należy wypełnić Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie Internetowym po zalogowaniu się na Konto VIP w ten sposób, że:

 1. (1) Usługobiorca Pro loguje się do Konta VIP oraz wgrywa pliki ze skanami dokumentów samochodowych do Tłumaczenia. Usługobiorca ma możliwość wgrania wielu plików.
 2. (2) następnie Usługobiorca Pro: określa sposób dostawy wykonanego Tłumaczenia i jest automatycznie informowany o jego koszcie oraz określa sposób płatności za Usługę Tłumaczenia;
 3.  (3) Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności (zawiera on także link do Regulaminu i polityki prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. (4) Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i w tym momencie zostaje złożone Zamówienie VIP.

6.3.Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca Pro i Usługodawca niezwłocznie otrzymują potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez niezwłoczne zamieszczenie stosownej wiadomości wraz z podsumowaniem Zamówienia w ramach Konta Usługobiorcy i panelu Usługodawcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ramach Konta adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Pro.

6.4.Następnie Usługodawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła Usługobiorcy Pro za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ramach Konta VIP adres poczty elektronicznej wycenę Usługi Tłumaczenia zgodnie ze złożonym Zamówieniem VIP.

6.5.Następnie Usługobiorca Pro w ciągu 1 Dnia Roboczego może zaakceptować zaproponowaną przez Usługodawcę wycenę Usługi Tłumaczenia. Akceptacja następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy zawierającej oświadczenie Usługobiorcy Pro o akceptacji wyceny.

6.6.Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę wiadomości, o której mowa w pkt. 6.5. zostaje zawarta Umowa Tłumaczenia między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

 

7.Sposoby płatności

 

7.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Bank:.
 5. Numer rachunku:.
 6. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/.

7.2.Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

7.3.Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

 1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

7.4.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy Tłumaczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Tłumaczenia stanowi inaczej.

7.5.W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

8.Koszt, termin i sposoby dostawy Tłumaczenia

 

8.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy Tłumaczenia:

 1. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

8.2.Dostawa Tłumaczenia dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.3.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia albo Zamówienia VIP.

8.4.Termin dostawy Tłumaczenia do Usługobiorcy wynosi do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Tłumaczenia.

 

9.Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców Pro

 

9.1.Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

9.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

9.3.Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco:

 1. całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do kwoty 1.000 zł.
 2. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy.
 3. Usługodawca  nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Pro.

9.4.Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie   

 

10.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 

10.1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

10.2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tlumaczka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro wskazany w ramach Konta.

10.3.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

11.Tryb postępowania reklamacyjnego

 

11.1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

11.2.Reklamacje związane z brakiem świadczenia lub nienależytym świadczeniem Usług Tłumaczenia przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Tłumaczenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tlumaczka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo.
 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

11.3.Reklamacje związane z brakiem świadczenia lub nienależytym świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tlumaczka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo.
 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

12.Prawo odstąpienia od umowy

 

12.1.Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (adres: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo). Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

12.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 12.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

13.Postanowienia końcowe

 

13.1.Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

13.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3.Zmiany w Regulaminie:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4.Rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu –  Funkcjonalności Konta

 

KONTO

Funkcjonalność

Opis funkcjonalności

Historia zamówień

Podgląd dotychczas złożonych Zamówień (numer Zamówienia, data złożenia Zamówienia, status Zamówienia oraz cena).

Dane klienta

Możliwość wprowadzenia, modyfikacji bądź usunięcia danych Usługobiorcy, w tym danych dos wysyłki Tłumaczenia.

Możliwość składania zamówień

Możliwość składania Zamówień albo Zamówień VIP w zależności od rodzaju Konta bezpośrednio z poziomu Konta.

Ustawienia konta

Możliwość zmiany hasła do Konta oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy.